Drejtoria e Inspektimit të Pajisjeve dhe Instalimeve Elektrike (DIPIE)

  MISIONI I DIPIE Drejtoria e Inspektimit të Paisjeve dhe Instalimeve Elektrike (DIPIE) e Inspektoratit Shtetëror Teknik dhe Industrial ka në fokus të aktivitetit të saj, garantimin e sigurisë së njerëzve dhe vlerave materiale nga rreziku elektrik. Të mbikqyrë sigurinë e...
Më shumë

Drejtoria e Laboratorit Qendror të Kontrolli (DLQK)

Drejtoria e Laboratorit Qendror të Kontrollit (D.L.Q.K.) ka për detyrë dhe përgjegjësi të presë dhe të marrë në dorëzim kampionët e produkteve të naftës dhe të gazit në çdo kohë të ditës e të javës, sipas dokumentacionit përkatës për këtë qëllim. Gjithashtu ai ka për detyrë të...
Më shumë

Drejtoria e Inspektimit të Pajisjeve nën Presion (DIPNP)

Organizimi i DIPNP Ne zbatim te URDHERIT te Kryeministrit Nr. 129 dt. 06/11/2012 “ Per miratimin e struktures dhe te organikes se Inspektoratit Qendror Teknik”, struktura e D.I.P.N.P. perbehet nga 15 punonjes e organizuar ne 3 Sektor : Sektori Tirane – Durres – Elbasan – Korçe...
Më shumë