Drejtoria e Inspektimit të Naftës dhe Gazit (DING)

  MISIONI Drejtoria e Inspektimit të Naftës dhe Gazit (DING) ushtron veprimtarinë e vetë në kontrollin në fushën e përpunimit, transportit dhe tregtimit të naftës dhe gazit dhe nënprodukteve të tyre, për zbatimin e kushteve të parashikuara në lejet apo autorizimet përkatëse...
Më shumë