Drejtoria e Shërbimeve të Brendshme (DSHB)

Drejtoria e Shërbimeve të Brendshme (DSHB) është pjesë përbërëse e Inspektoratit Qendror Teknik. Baza ligjore e funksionimit të DSHB është: Legjislacioni i buxhetit dhe përdorimit të fondeve buxhetore. Kuadri ligjor në fuqi për prokurimet publike. Kuadri ligjor në fuqi për...
Më shumë