ISHTI ndëshkon administrativisht 6 subjekt për muajin Qershor 2019

Inspektorati Shtetëror Teknik dhe Industrial (ISHTI) publikon rezultatet e inspektimeve të ushtruara në subjektet e tregtimit me shumicë dhe pakicë të karburanteve dhe të lëndëve djegëse, pajisjeve nën presion dhe instalimeve elektrike për muajin Qershor 2019. Fokusi i...
Më shumë

Njoftim mbi hedhjen e shortit për “Shërbimin e ruajtjes së godinës së ISHTI me roje private​”

Mbështetur në VKM-në Nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar, Neni 66, pika 8, ju njoftojmë se fituesi për “Shërbimin e ruajtjes së godinës së ISHTI me roje private “do të përcaktohet me anë të shortit, i cili do të...
Më shumë