VKM (DING)

VKM nr.410, datë 13.05.2015” Për krijimin, organizimin dhe funksionimin e inspektoratit shtetëror teknik dhe industrial” VKM Nr. 344, datë 19.04.2017“Për disa ndryshime dhe shtesa në vendimin nr.970, datë 2.12.2015, të Këshillit të Ministrave, “Për përcaktimin e...
Më shumë

Ligjet

Ligji nr. 10433, datë 16.06.2011 “Për inspektimin në Republikën e Shqipërisë” Ligji nr. 8450, datë 24.02.1999 “Për Përpunimin, për Transportin dhe Tregtimin e Naftës, të Gazit dhe Nënprodukteve të tyre, i ndryshuar” Ligji nr. 9902, datë 17.04.2008 “Për Mbrojtjen e Konsumatorit”...
Më shumë

Urdhërat

Urdher nr. 128, date 08.04.2016 “Për miratimin e procedurave për kontrollin teknik të vlerësimit të konformitetit të bombolave të GLN” Bashkangjitur Aneksi I dhe Aneksi II Urdhër nr. 184, datë 05.07.2005 i Ministrisë së Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjitikës “Për...
Më shumë

Ligjet (DING)

Ligji nr. 8450, datë 24.02.1999 “Për Përpunimin, për Transportin dhe Tregtimin e Naftës, të Gazit dhe Nënprodukteve të tyre, i ndryshuar” Ligji nr. 10433, datë 16.06.2011 “Për inspektimin në Republikën e Shqipërisë” Ligji nr. 9902, datë 17.04.2008 “Për Mbrojtjen e Konsumatorit”...
Më shumë

Urdhërat (DING)

Urdhër nr. 315, datë 24.08.2017 “Për procedurat e lëshimit të vërtetimit teknik për subjektet që kryejnë aktivitet në fushën e përpunimit, transportimit dhe tregtimit të naftës dhe nënprodukteve të saj”. Urdhër nr. 184, datë 05.07.2005 i Ministrisë së Ekonomisë, Tregtisë dhe...
Më shumë

Ligjet (DIPNP)

Ligji nr. 32/2016, datë 24.03.2016 “Për Garantimin e Sigurisë së Punës të Pajisjeve dhe Instalimeve nën Presion” Ligji nr. 10433, datë 16.06.2011 “Për inspektimin në Republikën e Shqipërisë” i ndryshuar Ligji 10 489 dt. 15/12/2011 “Per tregtimin dhe mbikqyrjen e tregut te...
Më shumë

Ligjet (DIPIE)

Ligji nr. 8734, datë 01.02.2001 “Për garantimin e sigurisë se punës te pajisjeve dhe instalimeve elektrike”, i ndryshuar. Ligji nr. 10433, datë 16.06.2011 “Për inspektimin në Republikën e Shqipërisë” Ligji nr. 9902, datë 17.04.2008 “Për Mbrojtjen e Konsumatorit” Ligji nr.10480,...
Më shumë

Ligjet (DLQK)

Ligji nr.9870,datë 04.02.2008 “Për standartizimin“ Ligji nr. 9902, datë 17.04.2008 “PËR MBRJOTJEN E KONSUMATORËVE” Ligji nr. 10 216, datë 21.01.2010 “PËR DETERGJENTET” Ligji nr. 8450 datë 24.02.1999 “Për Përpunimin, Transportimin dhe Tregtimin ...
Më shumë

VKM (DIPIE)

V.K.M. nr. 833 dt. 18/09/2013 “Per percaktimin e fushes se pergjegjesise se fushes shteterore te Ministrise se Energjise dhe Industrise” VENDIM Nr. 840, datë 27.9.2013  Për një ndryshim dhe shtesë në vendimin nr. 833, datë 18.9.2013, të këshillit të ministrave “Për përcaktimin e...
Më shumë

VKM (DLQK)

VKM nr.410, datë 13.05.2015 “Për krijimin, Organizimin dhe Funksionimin e Inspektoratit Shtetëror Teknik dhe Industrial VKM nr. 781 datë 14.11.2012 “Për cilësinë  e lëndeve të djegshme, të lëngëshme, për përdorim teknik, civil e industrial, si dhe për përdorim në mjetet e...
Më shumë