Legjislacioni mbi të cilin funksionon Inspektorati Shtetëror Teknik dhe Industrial

  ______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________...
Më shumë

Lënda djegëse për kaldaja, IQT rrit kontrollin e naftës bruto

Kryeinspektori i Inspektoriatit Qendror Teknik, Adrian Cela ka urdhëruar  shtimin e kontrolleve dhe rritjen e vëmendjes ndaj tregtimit të naftës bruto për lëndë djegëse për kaldaja. Sipas urdhrit të  kreut të IQT, në zbatim të ligjit Nr. 8450 datë 24.02.1999 “Për Përpunimin,...
Më shumë

Aplikime/Sherbime

SI JU MBESHTESIM Një portofol i plotë i shërbimeve tona të testimit verifikojnë se produktet tuaja janë të sigurta dhe në përputhje me specifikimet. Shërbimet tona këshillimore dhe inspektuese ju mundësojnë të përmbushni kërkesat rregullatore, që prodhimet tuaja të jenë n...
Më shumë

Drejtoria e Inspektimit të Naftës dhe Gazit (DING)

  MISIONI Drejtoria e Inspektimit të Naftës dhe Gazit (DING) ushtron veprimtarinë e vetë në kontrollin në fushën e përpunimit, transportit dhe tregtimit të naftës dhe gazit dhe nënprodukteve të tyre, për zbatimin e kushteve të parashikuara në lejet apo autorizimet përkatëse...
Më shumë

Drejtoria e Inspektimit të Pajisjeve dhe Instalimeve Elektrike (DIPIE)

  MISIONI I DIPIE Drejtoria e Inspektimit të Paisjeve dhe Instalimeve Elektrike (DIPIE) e Inspektoratit Shtetëror Teknik dhe Industrial ka në fokus të aktivitetit të saj, garantimin e sigurisë së njerëzve dhe vlerave materiale nga rreziku elektrik. Të mbikqyrë sigurinë e...
Më shumë

Drejtoria e Laboratorit Qendror të Kontrolli (DLQK)

Drejtoria e Laboratorit Qendror të Kontrollit (D.L.Q.K.) ka për detyrë dhe përgjegjësi të presë dhe të marrë në dorëzim kampionët e produkteve të naftës dhe të gazit në çdo kohë të ditës e të javës, sipas dokumentacionit përkatës për këtë qëllim. Gjithashtu ai ka për detyrë të...
Më shumë

Drejtoria e Inspektimit të Pajisjeve nën Presion (DIPNP)

Organizimi i DIPNP Ne zbatim te URDHERIT te Kryeministrit Nr. 129 dt. 06/11/2012 “ Per miratimin e struktures dhe te organikes se Inspektoratit Qendror Teknik”, struktura e D.I.P.N.P. perbehet nga 15 punonjes e organizuar ne 3 Sektor : Sektori Tirane – Durres – Elbasan – Korçe...
Më shumë

Ankande

vendos informacion…
Më shumë