Comment are off

Ligjet (DING)

Ligji nr. 8450, datë 24.02.1999 “Për Përpunimin, për Transportin dhe Tregtimin e Naftës, të Gazit dhe Nënprodukteve të tyre, i ndryshuar”

Ligji nr. 10433, datë 16.06.2011 “Për inspektimin në Republikën e Shqipërisë”

Ligji nr. 9902, datë 17.04.2008 “Për Mbrojtjen e Konsumatorit”