Organigrama

Struktura

Fiqiret Kovaçi
Kryeinspektor

e: fiqiret.kovaci@ishti.gov.al
t: +355 4 22 59 473

Robert Gjylameti
Drejtor Drejtoria e Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve të Brendshme

e: robert.gjylameti@ishti.gov.al
t: +355 4 22 36 854

Meriljan Kurtaj
Drejtor i Drejtorisë së Inspektimit të Pajisjeve Nën Presion
Lumir Spahiu
Drejtor i Drejtorisë së Laboratorit Qëndror të Kontrollit

elumir.spahiu@ishti.gov.al
t: +355 4 22 58 539

 

 

Eugen Kristo
Drejtor i Drejtorisë së Inspektimit të Pajisjeve dhe Instalimeve Elektrike dhe Makinerive Ngritëse

e: eugen.kristo@ishti.gov.al
t: +355 4 22 33 418

Ahmet Shehu
Drejtor i Drejtorisë së Inspektimit të Naftës dhe Gazit

e: ahmet.shehu@ishti.gov.al
t: +355 4 22 47 973

Menada Ujka
Drejtor Drejtoria e Informimit Publik dhe Koordinimit Ndërinstitucional
Maltin Malaj
Drejtor Drejtoria e Çështjeve Juridike
Silvana Lamaj
Drejtor Drejtoria e Buxhetit dhe Financës
Marsel Veli
Drejtor Drejtoria e Analizës së Vlerësimit të Riskut & Monitorimit
Arjan Goshi
Drejtor Drejtoria e Sistemit të Gazifikimit dhe Impianteve Kombëtare